NYEREMÉNYJÁTÉK

Válaszolj három kérdésre facebook játék
Játékszabály és adatkezelési szabályzat

 

Rövid játékszabály:

1. Játék felhívás facebook posztunk alá írj három gyűrű modell kódot (mindegy, hogy eljegyzési vagy karikagyűrű). Honlapunk segítség hozzá, a termék névben benne vannak a modell kódok. Például BRK 116 🙂 

Ha még nem követed facebook és instagram oldalunkat, akkor a további információkért, játékokért érdemes:

https://www.facebook.com/gyuruguru/

https://www.instagram.com/gyuruguru/

A játék időtartama

2022. október 24. 2022. november 24.

Nyeremény

2 db ezüst topáz drágaköves medál és 1 db ezüst topáz drágaköves fülbevaló

Játék szervezője és a játék rövid leírása
Jelen nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője a Gyűrűguru Kft. a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”. Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos: E-mail: info@gyuruguru.hu, Telefon: 06 70 427 3008. A nyereményeket a Szervező biztosítja.

A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljeskörű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

A játékban való részvételnek feltételei
Magyar állampolgár és magyar lakcímmel rendelkező 18 éven felüli felnőtt, aki instagram, facebook fiókkal rendelkezik. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

Játékszabály
Játék felhívás facebook posztunk alá írj három gyűrű modell kódot (mindegy, hogy eljegyzési vagy karikagyűrű). Honlapunk segítség hozzá, a termék névben benne vannak a modell kódok. Például BRK 116 🙂  2. Kövesd be facebook oldalunkat https://www.facebook.com/gyuruguru/ 3. Kövesd be instagram oldalunkat https://www.instagram.com/gyuruguru/

A Játékban csak akkor vehet részt a Játékos, ha a fenti valamennyi feltételt teljesíti.
A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot és hozzájárul az abban megfogalmazottak szerint a személyes adatai kezeléséhez. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

Játék időtartama: 2022. október 24. 2022. november 24. Sorsolás a játék végét követő 10 napon belül.

 

Nyeremény, nyeremény átvétele

Nyeremény 2 db ezüst topáz drágaköves medál és 1 db ezüst topáz drágaköves fülbevaló, tehát 3 játékosnak van esélye nyerni.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett esetleges aktivitások nem vesznek részt a játékban. A sorsoláshoz a random.org weboldalt használja a Szervező. A nyertes Játékos által megadott adatok valódiságát a Szervezőknek jogában áll ellenőrizni. A nyeremény átvétele KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN, Szervező üzletében lehetéséges: Budapest, Gaál Mózes u. 5-7 2-emelet 201, 1089. A nyeremény átvételről fotó készül, melyet Szervező saját social média és weboldalain felhasználhat, ehhez a játékos a játékban való részvétellel hozzájárul.

Szervezők a nyerteseket facebook oldalán teszi közzé. A játékos e-mailben (info@gyuruguru.hu) 2 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a szervezővel, megadni nevét, címét, telefonszámát. Amennyiben a Játékos 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő pótnyertes lép.

Amennyiben a személyes átvételhez bemutatott okirataival nem egyezik az adategyeztetés során megadott név vagy lakcím (településnév) a  Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára. 

Kizárás
A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervezők, valamint azoknak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények
Amennyiben a nyeremény nyertese nem jelentkezik 2 munkanapon belül, vagy nem fogadja el a nyereményt, Szervezők úgy tekintik, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.
Szervezők teljes mértékben kizárják a felelősségüket minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

Adózás, bejelentési kötelezettségek
A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel.
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

Felelősség kizárás
Az adatszolgáltatások hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan adat, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Adatkezelés
Funkcionális adatkezelés
A játékban résztvevő felhasználók adatait a Gyűrűguru Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a Szervező. a nyertesek névsorában közzétegye, továbbá, hogy a nyeremény átvételekor róla fényképfelvétel készüljön.
Szervező kijelenti. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, nem, életkor, település.

Az érintettek köre:
A játékban résztvevő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:
E-mail: info@ekszerpalota.hu
Telefon: 06704170900
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Adatbiztonság
Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
a jogosulatlan hozzáférés,
a megváltoztatás,
a továbbítás,
a nyilvánosságra hozatal,
a törlés vagy megsemmisítés,
a véletlen megsemmisülés és sérülés,
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról. A fentiek alapján Szervező biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon,
hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.
Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen.

Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett kérelmezheti a Szervezőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó Szervezőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vegyes rendelkezések
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervezők Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A promóciót a Facebook és az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, Instagramhoz.

 

Budapest, 2022. Október 24.